Algemene voorwaarden

PROVOOST AUTOMATION BVBA – ALGEMENE VOORWAARDEN (VERSIE 1.0)

Art.1 – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Stijn Provoost, handelend onder de naam Provoost Automation bvba, met zetel te Hellegatstraat 16 te 2590 Berlaar en met ondernemingsnummer 0843.180.814 (“Provoost Automation bvba”) optreedt als (potentiële) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten, waaronder begrepen alle aanbiedingen, offertes en communicaties van Provoost Automation bvba, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van enige persoon of entiteit anders dan Provoost Automation bvba wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Art. 2 – Alle aanbiedingen van Provoost Automation bvba zijn vrijblijvend en binden Provoost Automation bvba niet. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand zodra Provoost Automation bvba de geplaatste bestelling of werkopdracht schriftelijk aanvaardt of een begin met de uitvoering daarvan maakt. Provoost Automation bvba is steeds gerechtigd een bepaalde bestelling of werkopodracht te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden eraan te verbinden.

Ingeval van annulatie van de bestelling of de werkopdracht door de wederpartij, na de bevestiging ervan door Provoost Automation bvba of nadat reeds met de uitvoering was aangevangen, is een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 20% van de waarde van de bestelling en/of de werkopdracht verschuldigd, onverminderd de aan Provoost Automation bvba verder toekomende rechten zoals het recht om vergoeding te vorderen van de geleverde goederen/prestaties en de werkelijk geleden schade.

Art. 3 - Alle prijzen voor levering en/of dienstverlening door Provoost Automation bvba gelden exclusief B.T.W. ex Works de zetel van Provoost Automation bvba, en exclusief eventuele andere rechten en belastingen of andere kosten. Indien zich wijzigingen voordoen in rëele kostprijsfactoren, zoals de kosten van materialen, overheidsmaatregelen, belastingen, invoerrechten of andere heffingen, alsmede wisselkoersen, heeft Provoost Automation bvba het recht de prijs dienovereenkomstig te verhogen.

Art. 4 – Leveringstermijnen en/of termijnen voor uitvoering van werkopdrachten worden enkel te indicatieven titel verstrekt en binden Provoost Automation bvba niet. Een eventuele overschrijding ervan doet in hoofde van de wederpartij geen enkel recht op schadevergoeding ontstaan, noch een recht op ontbinding van de overeenkomst of enige niet-nakoming van enige jegens Provoost Automation bvba aangegane verplichting.

Provoost Automation bvba is gerechtigd om leveringen/werkopdrachten in gedeelten uit te voeren en in gedeelten te factureren.

Bewaring van goederen in afwachting van levering, inontvangstname, afhaling of terugbezorging aan/door wederpartij of op de plaats van de uitvoering van de levering/opdracht, gebeurt steeds op kosten en op risico van wederpartij.

Art. 5 – De facturen van Provoost Automation bvba dienen betaald te zijn binnen 30 dagen na factuurdatum op de bankrekening vermeld op de desbetreffende factuur, zonder enige aftrek, verrekening of compensatie. Bij overschrijding van de betalingstermijn zullen aan Provoost Automation bvba, van rechtswege en zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist: (i) interesten verschuldigd zijn op het onbetaald gebleven bedrag en dit ten belope van 1,5% per maand te rekenen vanaf de vervaldatum van de desbetreffende factuur tot op de dag van algehele betaling, alsmede (ii) een forfaitaire schadevergoeding van 20% op het bedrag dat onbetaald is gebleven op de vervaldag van de desbetreffende factuur en zulks ter vergoeding van alle buitengerechtelijke kosten die Provoost Automation bvba redelijkerwijs draagt als gevolg van de niet tijdige betaling. Alle gerechtelijke kosten, zowel dagvaardingskosten en andere procedurekosten, die Verkoper redelijkerwijs moet maken als gevolg van de niet tijdige betaling, komen voor rekening van de wederpartij. In geval van overschrijding van de betalingstermijn wordt eveneens alles wat de wederpartij aan Provoost Automation bvba verschuldigd is, van rechtswege, onmiddellijk en integraal opeisbaar. Betalingen strekken eerst tot voldoening van de eventueel verschuldigde rente en de door Provoost Automation bvba gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en eventueel door Provoost Automation bvba geleden schade en worden pas daarna in mindering gebracht op de hoofdsommen te beginnen met de jongste openstaande factuur.

Provoost Automation bvba is steeds gerechtigd eventueel aan haar wederpartij verschuldigde bedragen, uit welke hoofden ook, te verrekenen met bedragen die deze wederpartij aan haar zou verschuldigd zijn, uit welke hoofden ook.

Art. 6 – Zolang de wederpartij niet volledig heeft voldaan aan alle betalingsverplichtingen jegens Provoost Automation bvba, blijven de geleverde of te leveren goederen eigendom van Provoost Automation bvba en is zij gerechtigd deze onmiddellijk zelf terug te halen dan wel te doen terug halen zelfs uit de lokalen van de wederpartij. Gedurende de periode van het eigendomsvoorbehoud is de wederpartij uitsluitend bevoegd over de goederen te beschikken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening en mag zij deze niet vervreemden, verpanden of anderszins bezwaren, verhuren, uitlenen of op enige andere wijze of onder enige andere titel uit zijn macht brengen. Voorts is de wederpartij verplicht om de Producten gedurende deze periode afdoende te verzekeren. Indien de wederpartij uit de bedoelde goederen een nieuwe zaak vormt, de zaak onroerend wordt door incorporatie of vermengd wordt met enige andere roerende zaak, is dit een zaak die zij houdt voor Provoost Automation bvba als eigenaar, totdat zij aan alle verplichtingen opzichtens Provoost Automation bvba heeft voldaan. Wederpartij is verplicht om Provoost Automation bvba onverwijld op de hoogte te stellen in geval derden rechten op de door Provoost Automation bvba onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen (voornemens zijn te) doen gelden.

Art. 7 – Wederpartij is verplicht om op eerste verzoek van Provoost Automation bvba binnen 7 dagen genoegzame en in de door deze laatste gewenste vorm zekerheid te verschaffen voor de volledige nakoming van al haar verplichtingen, bij gebreke waaraan (i) Provoost Automation bvba, onverminderd haar overige rechten, gerechtigd zal zijn, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen dan wel verdere levering/prestaties op te schorten, en, (ii) al hetgeen de wederpartij aan Provoost Automation bvba verschuldigd direct en integraal opeisbaar wordt.

Art. 8 – Provoost Automation bvba geeft met betrekking tot de goederen die zij levert dezelfde garantie als diegene die wordt gegeven door haar leveranciers (fabrieksgarantie). Wederpartij is verplicht bij ontvangst/levering/uitvoering van werken of diensten te onderzoeken of de goederen en/of geleverde werken of diensten conform en zonder gebreken zijn. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken en niet-conformiteiten dienen uiterlijk 2 werkdagen na ontvangst/levering/uitvoering van de betreffende werken of diensten, en alleszins vooraleer de de geleverde goederen (de “Goederen”) of de installatie waarop de geleverde diensten betrekking hebben of waarin de geleverde goederen werden geïnstalleerd (de “Installatie”), worden gebruikt of doorverkocht, per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht van Provoost Automation bvba vergezeld van een omstandige opgave van de vastgestelde gebreken of niet-conformiteiten. Na de definitieve oplevering vervalt hoe dan ook het klachtrecht met betrekking tot zichtbare gebreken en niet-conformiteiten in de door Provoost Automation bvba uitgevoerde werken of diensten. Klachten betreffende niet-zichtbare gebreken en niet-conformiteiten dienen binnen 5 werkdagen na constatering van het gebrek of de niet-conformiteit of het moment waarop het gebrek of niet-conformiteit redelijkerwijs ontdekt had moeten worden, per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht van Provoost Automation bvba vergezeld van een omstandige opgave van de vastgestelde gebreken of niet-conformiteiten. Ingeval de in dit artikel vermelde termijnen en voorwaarden niet worden nageleefd, vervalt ieder klachtrecht van de wederpartij ten aanzien van enig gebrek en/of niet-conformiteit.

Wederpartij heeft geen klachtrecht met betrekking tot de bruikbaarheid van de geleverde goederen en/of de uitgevoerde werken of diensten voor het doel waarvoor wederpartij deze wil gebruiken, tenzij de bruikbaarheid voor dat doel door Provoost Automation bvba in een schriftelijke overeenkomst is gegarandeerd. Wederpartij zal in geen geval enige aanspraak jegens Provoost Automation bvba kunnen doen gelden indien: (i) de wederpartij zelf enige wijziging aanbrengt, dan wel laat aanbrengen door enige derde, aan Goederen en/of de Installatie; (ii) de Goederen en/of de Installatie onoordeelkundig of voor een ander doel dan waarvoor zij normaal zijn bestemd, worden gebruikt of gebrekkig worden onderhouden en/of bewaard; (iii) aan de Goederen en/of de Installatie door de wederpartij of door derden wijzigingen, hulp bij montage, veranderingen of reparaties worden aangebracht; en/of (iv) indien het gebrek aan de Goederen of de Installatie anderszins niet aan Provoost Automation bvba kan worden toegerekend.

Indien een klacht zoals bedoeld in dit artikel gegrond wordt bevonden, is Provoost Automation bvba slechts gehouden om, geheel naar eigen keuze, (i) ofwel het ontbrekende gedeelte te leveren of de geleverde Goederen waarop de klacht betrekking heeft te vervangen dan wel de nodige aanpassingen uit te voeren aan de Installatie, (ii) ofwel de prijs aan de wederpartij terug te betalen tegen teruglevering van de Goederen en/of ongedaan maken van de uitgevoerde werkzaamheden.

Art. 9 – Wederpartij is steeds gehouden op eigen kosten en risico te zorgen voor: (i) naleving van de verplichte en gebruikelijke veiligheidsvoorzieningen; (ii) toegang tot de desbetreffende ruimten; (iii) de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen en voorzieningen, inclusief electriciteitsvoorzieningen, welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de goederen en/of de diensten en/of het uitvoeren van de werkopdracht. Indien wederpartij hieraan niet voldoet, heeft Provoost Automation bvba, naar eigen keuze en onverminderd haar recht op vergoeding van de hierdoor geleden schade, het recht haar prestaties op te schorten, dan wel zelf doch op kosten en op risico van wederpartij de nodige maatregelen terzake te nemen.

Art. 10 – De intellectuele eigendomsrechten op de uitgevoerde werkzaamheden (inclusief ontwikkelde/geprogrammeerde software) behoren wereldwijd exclusief toe aan Provoost Automation bvba. Wederpartij is enkel gerechtigd hiervan gebruik te maken voor eigen gebruik en dit enkel zoals voorzien in de overeenkomst met Provoost Automation bvba en met betrekking tot de Installatie die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt, en mits betaling van de overeengekomen prijs. Wederpartij zal geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten die rusten op de Producten.

De wederpartij verbindt zich ertoe zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst met Provoost Automation bvba, alsook daarna, op geen enkele wijze aan wie dan ook (daarbij inbegrepen aangestelden van de wederpartij, tenzij deze in verband met hun werkzaamheden in dienst van de wederpartij van een en ander op de hoogte dienen te worden gesteld) Vertrouwelijke Informatie (i.e. elke informatie, ongeacht de vorm of de gegevensdrager, ten aanzien waarvan de wederpartij geheimhouding is opgelegd of waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of behoort te kennen, m.b.t. Provoost Automation bvba en haar handelsgeheimen, de door haar ontwikkelde/geprogrammeerde software, de werk- en productiemethoden, de organisatieschema’s en –regelingen, plannen, klantenlijsten alsook alle industriële, commerciële en administratieve informatie) die hem bekend is geworden tijdens of als gevolg van de overeenkomst met Provoost Automation bvba, te openbaren of mee te delen aan derden. Wederpartij verbindt er zich eveneens toe gedurende de looptijd van de overeenkomst met Provoost Automation bvba alsook daarna, op geen enkele wijze de Vertrouwelijk Informatie te kopiëren of te gebruiken, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor andere doeleinden dan zoals voorzien in de overeenkomst met Provoost Automation bvba en dan met betrekking tot de Installatie die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt.

Wederpartij zal erop toezien dat haar aangestelden voormelde verplichtingen eveneens naleven, bij gebreke waaraan zij voor deze aangestelden aansprakelijk zal zijn.

Art. 11 – Indien de wederpartij enige verplichting opzichtens Provoost Automation bvba niet nakomt, alsmede in geval van faillissement, opschorting van betaling, gerechtelijke reorganisatie of de plaatsing onder voorlopig bewindvoering van wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf of enige andere vorm van insolvabiliteit of discontinuïteit, is Provoost Automation bvba, naar eigen keuze, gerechtigd van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd het haar verder toekomende recht, elke overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbonden te beschouwen, althans te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van dergelijke overeenkomst op te schorten. In voormelde gevallen wordt al hetgeen de wederpartij aan Provoost Automation bvba verschuldigd is direct en integraal opeisbaar.

Indien de behoorlijke nakoming door Provoost Automation bvba Verkoper ten gevolge van Overmacht (i.e. gedragingen en/of ingebreke blijven van leveranciers of enige andere derden, ongeschiktheid van de Goederen, staking, lock-out, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, stilvallen of niet (behoorlijk) functioneren van enige installatie, machine of uitrusting, alsmede elke omstandigheid die buiten de redelijke controle van Provoost Automation bvba ligt) geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft Provoost Automation bvba, naar eigen keuze en zonder tot enige (schade- of andere) vergoeding gehouden te zijn, het recht haar verplichtingen onder de overeenkomst met wederpartij op te schorten voor de periode van Overmacht dan wel deze overeenkomst te ontbinden. Indien de behoorlijke nakoming door de wederpartij ten gevolge van Overmacht geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, voor een periode langer dan 3 maanden heeft Provoost Automation bvba het recht de overeenkomst met wederpartij te ontbinden. Indien Overmacht intreedt terwijl de overeenkomst met de wederpartij reeds ten dele door Provoost Automation bvba werd uitgevoerd, zal een eventuele ontbinding enkel betrekking hebben op het nog uit te voeren gedeelte van de overeenkomst en de reeds geleverde goederen en diensten onverlet laten waarbij de wederpartij hievoor aldus aan Provoost Automation bvba vergoeding zal verschuldigd zijn.

Art. 12 – Behoudens in geval van opzet van Provoost Automation bvba of haar vertegenwoordigers, aangestelden, werknemers, agenten of enige derde waarop zij beroep doet (“Hulppersonen”), is Provoost Automation bvba niet aansprakelijk voor enige schade, noch op contractuele grond noch op buitencontractuele grond, zelfs niet indien de schade werd veroorzaakt door een zware fout van Provoost Automation bvba of door opzettelijke fout of zware fout van haar Hulppersonen. De wederpartij doet ten gunste van de Hulppersonen, afstand van elk verhaal, zowel op contractuele als op buitencontractuele basis, zelfs ingeval van zware fout of opzettelijke fout, op voorwaarde dat niet gehandeld werd met bedrog (i.e. met het oogmerk te schaden).

De wederpartij zal Provoost Automation bvba en haar Hulppersonen, vrijwaren en schadeloosstellen voor elk verhaal, op contractuele basis of buitencontractuele basis, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen wederpartij en Provoost Automation bvba, van enige andere derde, behoudens in geval er werd gehandeld met het oogmerk te schaden.

Handelen of nalaten te handelen van Provoost Automation bvba en/of haar Hulppersonen, op uitdrukkelijke instructie van de wederpartij of diens Hulppersonen, zal in geen enkel geval gekwalificeerd kunnen worden als bedrog, handelen met het oogmerk te schaden, opzettelijke fout of zware fout.

Provoost Automation bvba zal niet aansprakelijk zijn, noch contractueel noch buitencontractueel, voor eventuele gevolgschade of indirect schade (bv. winstderving, verlies van oppurtuniteiten, commerciële verliezen, verhoging van kosten, etc.). De aansprakelijkheid van Provoost Automation bvba, zowel op contractuele grond als op buitencontractuele grond, is in elk geval beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de waarde van de geleverde of geïnstalleerde goederen en diensten. Indien en voor zover de aansprakelijkheid van Provoost Automation bvba, op contractuele grond of op buitencontractuele grond, gedekt is onder enige verzekeringsovereenkomst, zal de aansprakelijkheid van Provoost Automation bvba in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag dat onder de betreffende verzekering wordt uitgekeerd in het betreffende geval. Provoost Automation bvba is niet verplicht rechten onder enige verzekering te doen gelden, indien zij opzichtens de wederpartij of diens Hulppersonen aansprakelijk zou zijn of zou worden gehouden. De aansprakelijkheid van Provoost Automation bvba, zowel op contractuele grond als op buitencontractuele grond, is verder in elk geval beperkt tot de uitvoering van de prestaties zoals omschreven in de overeenkomst; zij draagt geen enkele andere (advies- of andere) verplichting of aansprakelijkheid (zoals doch niet beperkt tot veiligheidsnormen, geschiktheid van de Goederen of de Installatie, etc.).

Art. 13 – Afwijkingen van en aanvullingen op de overeenkomst met Provoost Automation bvba en/of deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. Indien afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet. De wederpartij mag de uit enige overeenkomst met Provoost Automation bvba voortvloeiende rechten en verplichtingen niet geheel of gedeeltelijk aan derden overdragen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Provoost Automation bvba. Provoost Automation bvba is steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit enige overeenkomst met de wederpartij over te dragen aan een derde.

Art. 14 – Op alle rechtsbetrekkingen tussen Provoost Automation bvba en enige derde is Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties van 11 april 1980 inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die mochten ontstaan uit of in verband met enige bestelling, levering, werkopdracht of overeenkomst met Provoost Automation bvba alsmede in verband met deze algemene voorwaarden behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van Provoost Automation bvba is gevestigd. 

Privacyverklaring overeenkomst en marketing

Uw persoonsgegevens (voornaam, naam, e-mail, telefoonnummer) worden door Provoost Automation BVBA  verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/geplaatste bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (onze aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor direct marketing (om u eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De verwerking gebeurt steeds door de zaakvoerder.

Wij delen U mee dat lopende de aan ons verleende opdracht/uitvoering van geplaatste bestelling, wij Uw gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen. Na de beëindiging van de opdracht (eventueel door U), zijn wij verplicht Uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren in het kader van op ons van toepassing zijnde wettelijke plichten. De gegevens die wij alsdan van U bewaren en archiveren, zullen enkel de noodzakelijke zijn in het kader van de wettelijke plicht.

Wij dienen U er attent op te maken dat Uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van de aan ons verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen U alsdan meedelen bij welke instantie Uw gegevens zich bevinden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@provoostautomation.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet).

Indien Uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en U vraagt om correctie, kan U steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Alle diensten die in het kader van de aan U door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina die u op dit ogenblik bekijkt. Door de webpagina te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

De aanwezige inhoud op deze website (teksten, beeldmateriaal en links) is door Provoost Automation met de grootst mogelijke zorg samengesteld om de correctheid ervan te verzekeren. Provoost Automation kan echter niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie.

Provoost Automation is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen aan de aanwezige inhoud, alsook het geheel of een gedeelte ervan te verwijderen.

Provoost Automation is niet verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op bestanden die aan deze website zijn gekoppeld of op andere websites waarnaar wordt verwezen.

Op de aanwezige inhoud op deze website rust van rechtswege een auteursrecht en alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. De inhoud of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of worden gebruikt op publiek toegankelijke plaatsen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Provoost Automation. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aanwezige inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk daarop.

Indien u nog vragen of twijfels heeft, neem dan gerust contact op met Provoost Automation. U vindt de contactgegevens op de contactpagina van deze website.

Cookie policy

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.”

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.”

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

MEER INFORMATIE OVER COOKIES?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Cookies and you: https://www.cookiesandyou.com
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.eu